تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2- محدودیت پهنای باند با تاخیر فاز شعاعی تفاضلی

عامل محدود کننده دوم پهنای باند آنتن آرایه انعکاسی، تاخیر فاز شعاعی تفاضلی، می‌تواند به بهترین نحو با تصریح به شکل2-4 تبیین داده گردد، که در آن تاخیر فاز شعاعی تفاضلی، ΔS، اختلاف فاز بین این دو مسیر S1 و S2 از منبع به عناصر آنتن آرایه انعکاسی می باشد. این ΔS می‌تواند مضربی از طول موج (λ) در فرکانس‌ کاری مرکزی باشد. این تاًخیر فاز می‌تواند به صورت λ (N + d) ΔS = اظهار گردد که در آن N یک عدد صحیح و d کسری از طول موج فضای آزاد λ می باشد. در مکان هر عنصر، d توسط یک تاخیر فاز مناسب با طراحی عنصر آنتن آرایه انعکاسی جبران می گردد (با اندازه رویه متغیر، طول خط تاخیر فاز متغیر، و غیره به دست می‌آید). وقتی فرکانس تغییر می کند، عامل λ (N + d) به (λ + Δλ) (N + d) تبدیل می گردد. از آنجا که طراحی و فاز جبران شده برای هر عنصر برای فرکانس مرکزی ثابت می باشد، یک خطای تغییر فرکانس پیش روی فاز بازتاب شده رخ خواهد داد. اندازه تغییر فاز در هر مسیر، زمانی که با یک مسیر مرجع مقایسه می گردد، با در نظر داشتن شکل 2-4 مسیر S1 ، برابر می باشد با Δλ (N + d) که می‌تواند بخش قابل توجهی از طول موج و یا 360 درجه باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word