عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     ساختار پایان­نامه

به­دلیل شباهت عملکرد نانولوله کربنی با تقویت­کننده لوله­ای موج رونده، توجه­ها به­سمت بهره گیری از نانولوله­های کربنی به­عنوان تقویت کننده جلب گردید و وجود رسانایی تفاضلی منفی[1] در چنین ساختارهایی ویژگی تقویت­کنندگی را اثبات نمود، اما علت فیزیکی تقویت در نانولوله­های کربنی و تقویت کننده­های لوله­ای موج رونده متفاوت می باشد. ساختار کریستالی و متناوب نانولوله­های کربنی باعث به­وجود آمدن نوسان­های بلاخ شده که علت اصلی رسانایی تفاضلی منفی و تقویت در ساختار نانولوله کربنی می باشد [1]. در فصل دوم به­مطالعه رسانایی تفاضلی منفی و ویژگی تقویت­کنندگی در چنین ساختارهایی می­پردازیم و چگالی جریان نرمالیزه­شده برحسب میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی در طول نانوله کربنی را با بهره گیری از معادله بولتزمن به­دست می­آوریم. در فصل سوم موج­بر هم­صفحه را معرفی کرده و با بهره گیری از آن ساختار مناسب به­کارگیری نانولوله­کربنی برای کاهش عدم تطبیق امپدانس را معرفی می­کنیم. در فصل چهارم به­شبیه­سازی نانولوله­های کربنی با بایاس DC پرداخته و حالت بلاخ را به­دست می­آوریم و با بهره گیری از معادله بولتزمن که برای نانولوله کربنی مورد اعمال همزمان میدان DC و AC حل شده می باشد، چگالی جریان نرمالیزه­شده برحسب میدان DC نرمالیزه­شده را شبیه­سازی نموده و به­مطالعه رسانایی تفاضلی منفی در آن می­پردازیم. در فصل پنجم ساختار مناسب به­کارگیری نانولوله­های کربنی برای کاهش عدم تطبیق امپدانس را شبیه­سازی می­کنیم. فصل پایانی نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد برای کارهای آینده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word