عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     معادله جریانِ رسانایی بر حسب میدان اعمالی

آغاز نانولوله کربنی با میدان الکتریکی DC و AC به­گونه همزمان را در نظر می­گیریم، میدان الکتریکی اعمالی به­صورت معادله زیر اظهار می­گردد:

(‏2‑1)

که در آن E0 میدان الکتریکی ثابت، E1 و w به­ترتیب، دامنه و بسامد زاویه­ای میدان AC می باشد. مطالعه­ها با در نظر گرفتن تقریب شبه­کلاسیک انجام می­گردد، که در آن انرژی الکترون­هایِ رسانایی، کم­تر از انرژیِ حرکت انتقالیِ زیر­باندها، در شبکه کریستالی می باشد و در نتیجه مانند شبه­ذره­های آزاد با قانون پاشندگی استخراج­شده از تئوری کوانتوم حرکت می­کنند [8].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل اتصال محکم[1] به­گونه معمول برای رسیدن به­شکل تحلیلی پاشندگی انرژی الکترونی و یا ساختار باند گرافین به­کار می­رود. به­دلیل این­که حل معادله شرودینگر برای چنین سامانه­های بزرگی عملا غیر ممکن می باشد، مدل­های تقریبی زیادی با افزایش یافتن پیچیدگی موجود مورد بهره گیری قرار می­گیرند. تقریب اتصال محکم به­عنوان یک روش ساده­تر خود را نشان داده می باشد. در این روش الکترون­های با اتصال بسیار محکم را که تابع موج­شان تفاوت زیادی با تابع موج اوربیتال­های اولیه اتم­های منفردشان ندارند، در نظر می­گیرند. با بهره گیری از تقریب اتصال محکم و با در نظر گرفتن ساختار کریستالِ شش­گوشه گرافین لوله­شده و به­شکل نانولوله کربنی درآمده، پاشندگی انرژی برای نانولوله کربنی تک­دیواره از نوع مبلی و زیگزاگ به­ترتیب به­صورت معادله­های (‏2‑2) و (‏2‑3) به­دست می­آیند [8].

[1] Tight binding

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word