عنوان کامل پایان نامه : تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

تکه هایی از این پایان نامه :

تشخیص پارامترهای اسکرمبلرجمعی فقط با بهره گیری از بایاس متن ورودی

اگرچه دانستن ورودی برای بازیابی مشخصات اسکرمبلر یک فرضیه بسیار قوی می باشد (دقیقاً مانند دانستن متن اصلی در عملیات رمزگشایی). در بعضی شرایط عملی تنها اطلاعات در دسترس برای مهاجم[1] این می باشد که اطلاعات ورودی توسط یک منبع حافظه که از نظر آماری دارای بایاس می باشد، تولید شده می باشد.  این بایاس ممکن می باشد به علت مشخصه‌های آماره های زبان به کار رفته و یا روش کدگذاری مورد بهره گیری، (به عنوان مثال کدهای ) ایجاد شده باشد. پس در حال حاضر فقط فرض می‌کنیم که دنباله‌ی پیام ورودی احتمال  با بایاس  می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوریتم کلوزیو برای شناسایی چندجمله‌ای فیدبک بسیار شبیه به تکنیک ارائه شده [8] در  اما در زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. ایده اصلی این می باشد که دنباله خروجی اسکرمبلر بعضی از آماره‌های بایاس را با خود دارد و بدین وسیله ما قادر خواهیم بود مضاربی از چندجمله‌ای فیدبک را آشکارسازی کنیم و پس از آن می‌توان چند جمله ای فیدبک را توسط تست های آماری که جزئیات آن در قضیه 1 آمده می باشد، تعیین نمود. البته این نتیجه‌گیری‌ها نیاز به دانستن لم زیر دارد:

لم1:

اگر متغیر تصادفی   و متغیر  به ازای بعضی مقادیر ثابت و صحیح  که  باشد از هم مستقل باشند و متغیر تصادفی  را به صورت  تعریف کنیم و میانگین آن را با  و واریانس آن را با  نشان دهیم، زمانی که  را تا بی‌نهایت افزایش دهیم متغیر  به متغیری تصادفی با توزیع استاندارد نرمال متمایل می گردد.

[1] attacker.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word