تکه هایی از این پایان نامه :

نمایش کلاسیک دنباله های LFSR

در این بخش ما به مطالعه ویژگی‌های دنباله‌های تولید شده توسط LFSR ها با نگاهی به سمت به کارگیری کدهای BCH در این دنباله ها  می‌پردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خواهیم دید که نمایش دنباله  با بهره گیری از تبدیل-D  هافمن[1] بسیار ساده تر خواهد بود.

 

با در نظر داشتن ارتباط ‏2‑8 و‏2‑16  می بینیم که ارتباط ‏2‑2 به سادگی مشخص می کند که در حاصلضرب  اندیس j در دنباله برای  به صفر می رسند. پس می توان ارتباط را به صورت زیر بازنویسی نمود.

 

یک چندجمله ای با درجه ی کمتر از L می باشد. علاوه برآن با بهره گیری از ارتباط ‏2‑17  و ‏2‑18 می توان معادله ماتریسی زیر را که ارتباط ی ضرایب را با چند جمله ای LFSR و مقدار اولیه آن را اظهار می کند، نوشت.

 

از آنجایی که ماتریس ارتباط‏2‑19 معکوس پذیر می باشد، پس به ازای هر ، مقدار اولیه منحصربفرد متناظر وجود خواهد داشت. این موضوع به گونه اختصار در قضیه4 اظهار شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word