سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد محیط کسب و کار

ماهیت محیط کسب و کار شامل چهار مولفه می­باشد: تنوع، پیچیدگی، پویایی و بخشندگی ( بخشندگی به‌صورت خصومت اندازه‌گیری می­گردد)، که فرض گردید فارغ از این‌که شرکت ساختار زنجیره تامین ناب، چابک یا ترکیبی دارد و یا اولویت‌های رقابتی آن چیست، بر آن اثرگذار می باشد.

سوالات این بخش از پژوهش وارد و دیگران (2000) گرفته شده‌می باشد که آلفای کرونباخ بالایی را نشان داده‌می باشد (86/0). مواردی که برای سنجش هریک از ابعاد محیط کسب و کار بهره گیری گردید با بهره گیری از طیف لیکرت پنج‌تایی ارزیابی گردید. جهت ارزیابی تنوع سه سوال، پیچیدگی سه سوال، پویایی پنج سوال و بخشندگی 6 سوال در پرسشنامه در نظر گرفته گردید.

3-4-2- ابعاد اولویت‌های رقابتی

مقیاس‌های ارزیابی اولویت های رقابتی بویر(1998) در این پژوهش بهره گیری گردید. برای هریک از ابعاد هزینه، کیفیت، کارایی تحویل و انعطاف پذیری به ترتیب چهار، سه، سه و شش سوال در نظر گرفته گردید. هریک از اولویت‌های رقابتی توسط طیف لیکرت پنج‌تایی ارزیابی گردید. (1= بی اهمیت، 2= اهمیت کم، 3= اهمیت متوسط، 4= اهمیت زیاد، 5= اهمیت شدید).

3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین

مقیاس بهره گیری‌شده برای ساختار زنجیره تامین از مشخصه‌های عمومی چابک، ناب و ترکیبی زنجیره تامین که توسط کریستوفر و تاویل (2000) اظهار شده و همچنین از رویکرد شرکت به زنجیره تامین بر اساس تئوری‌های سازمانی (همانند، چرینگتون و دیگران، 2001؛ مینتزبرگ، 1992)، می­باشد. تعداد ده سوال و بصورت یک خط پنج نقطه‌ای جهت ارزیابی ادراک مدیران بهره گیری شده‌می باشد.

3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار

مقیاس‌های مهم زیادی در ادبیات برای ارزیابی  اثر تصمیمات عملیاتی و استراتژیک بر عملکرد سازمانی هست (همانند، وارد و دیگران، 1995؛ ونکاتر من، 1990).

با در نظر داشتن محدودیت در جمع آوری داده­ها پیرامون عملکرد و مشخص نبودن ارزیابی عملکرد به صورت دقیق، این پژوهش ارزیابی عملکرد را در پنج سوال و بر حسب ادراک مخاطب برای محاسبه عملکرد سازمانی بهره گیری نموده می باشد (طیف پنجتایی لیکرت: 1= به شدت کم، 2= کم تر، 3= تقریبا برابر، 4= بیشتر، 5 = به شدت بیشتر).

پرسشنامه­ها با مراجعه حضوری به شرکت­ها و تحویل به مدیریان ارشد، تکمیل شده می باشد و برای اطمینان از رعایت دقت پاسخگو، قبل از دریافت جواب پرسشنامه، در مورد نحوه پاسخگویی به سئوالات، با پاسخگو مصاحبه مختصری انجام شده می باشد. پرسشنامه مزبور در ضمیمه 1 آورده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد