متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون در نظر داشتن جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند گردید. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، بایستی اطلاعات کمی و کیفی به گونه منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم گیرندگان سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرآیند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق بهره گیری از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر می باشد. در این بین عامل مهمی که در نحوه تصمییم گیری تأثیر بسزایی دارد نحوه تصیص منابع و به عبارت بهتر فرآیند بودجه ریزی سازمان می باشد. 2-2) بودجه:

2-2-1) تعریف

بودجه واژه ای فرانسوی می باشد به معنی کیف یا کیسه چرمی. برای اولین بار این واژه در انگلیس به چیزی اطلاق می گردید که مهر وزارت دارایی در آن نگهداری می گردید. بعدها این واژه به کیفی که در آن صورت دریافت و پرداخت های کشوری را در آن قرار می دادند گفته گردید. این واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور  ما به عنوان بودجه معمول می باشد. از لحاظ لغوی این واژه به معنی برنامه یا سند دخل و خرج می باشد که مربوط به خانواده ارگان یا دولت می باشد. وقتی در مورد دولت به کار برده می گردد معنای آن گسترده تر می باشد.

بودجه شاهرگ حیاتی و در واقع مهمترین سندی می باشد که در سال تهیه می گردد و نشانگر نحوه توجه دولت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد. تهیه و تنظیم بودجه نیز از مهمترین رخدادهای سالانه دولت به شمار می آید.

طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور به تبیین ذیل تعریف گردیده می باشد:

بودجه کل کشور برنامه مالی می باشد که برای یک سال مالی تهیه می گردد وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی می باشد که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می گردد.(سنائی و عبادی،6:1387)

بودجه ریزی یک وسیله موثر برای سازماندهی اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری صحیح مرتبط با تخصیص منابع مالی محدود می باشد. بودجه را می توان این گونه تعریف نمود که یک طرح جامع که در قالب واژه های مالی اظهار گردید، برای اجرای اثربخشی برنامه عملیاتی در یک دوره زمانی می باشد. (مهدوی،4:1386)

بودجه در برگیرنده تخمین هایی درمورد:

  • خدمات، فعالیت ها و پروژه های شکل دهنده برنامه
  • هزینه ها
  • منابع قابل بهره گیری برای تأمین هزینه ها

می باشد.

همچنین برای بودجه تعاریف زیر ارائه شده می باشد:

بودجه یک برنامه کار می باشد، یک پیش بینی می باشد، یک مجوز می باشد و می تو اند یک معیار هزینه و یک ضابطه سنجش کارایی  دستگاه ها باشد.

بودجه به سندی اطلاق می گردد که در آن دخل و خرج دولت برای مدت معینی پیش بینی و به تصویب می رسد. مدت مزبور را که اغلب یک سال می باشد سنه مالی گویند.(مهدوی،4:1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

الف) سؤالات پژوهش

سئوالاتی که در این پژوهش به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت می باشد از:

  • نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق  با فرمت ورد