متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر براساس هدف آن، جزء تحقیقات کاربردی مقصود می گردد. هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص می باشد. برای اولویت بندی شاخص های عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت ، با جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مطالعه پیشینه پژوهش، بستر حرکتی پژوهش مشخص شده می باشد و از طریق مطالعات میدانی کسب اطلاعات شده می باشد. تنظیم پرسشنامه توسط تعدادی از کارشناسان، خبره ها و مدیران انجام گرفته می باشد. اطلاعات حاصل از مطالعات و مصاحبه ها و پرسشنامه ها مورد ارزیابی و تجزیه و آزمون قرار گرفته می باشد .

1-8 تعاریف نظری و عملیاتی

الف: تعاریف نظری

فناوریهای اطلاعاتی، مجموعه ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارتها می باشد که از آن در گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات بهره گیری می گردد. این فناوری ها کاربردها و تأثیرات فراوانی در مدیریت،صنعت، اقتصاد،تجارت و دریک کلمه در تمام ابعاد زندگی بشر داشته و دارند(مهدوی، 1386: 237).

‌برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ به‌ مفهوم‌ برنامه‌ریزی‌ آینده‌ یک‌ سازمان‌ می باشد، یعنی‌ جهتی‌ که‌ سازمان‌ می‌خواهد در آن‌ جهت‌ حرکت‌ کند و برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای هر سازمان، سندی می باشد که معماری اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژیک مانند ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان تعیین کرده و برنامه اجرایی لازم برای دستیابی به سیستم ها و پایگاه‌های اطلاعاتی را در سطح سازمان تعیین می کند. به بیانی دیگر،

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد