تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-           نوسان­های بلاخ

زمانی­که الکترون­ها در زنجیره­ی یک بعدی و خطی از اتم­های مورد اعمال میدان الکتریکی ثابت خارجی قرار می­گیرند، شاهد نوسان­های بلاخ خواهیم بود. الکترون­ها در انواع مختلف نانولوله­های کربنی، نوسان­هایی با بسامد زاویه­ای بلاخ متناسب با میدان الکتریکی ثابت اعمالی در طول محور نانولوله کربنی نشان می­دهند [5].

نوسان­های بلاخِ بسته­های موج الکترونی زمانی­که الکترون مورد تاثیر یک میدان الکتریکی در پتانسیل متناوب (یک کریستال) می باشد اتفاق می­اُفتد. این نوسان­ها به­خاطر بازتاب براگ[1] در لبه ناحیه­ی بریلوین می باشد، دامنه و تناوب نوسان­های بلاخ به­شکل زیر می باشد [5]:

(‏1‑21)

(‏1‑22)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که در آن­ها d تناوب پتانسیل (ثابت شبکه) می باشد، d عرض باند انرژی، زمانی­که الکترون در حال حرکت می باشد، F میدان الکتریکی اعمالی می باشد. بسامد زاویه­ای بلاخ،  می باشد، که ارتباط خطی با میدان الکتریکی دارد. شکل (‏1‑14) احتمال اشغال الکترون بر حسب زمان را برای 2 میدان اعمالی مختلف (الف)  و (ب)  را برای نانولوله کربنی مبلی (6،6) با 180 سلول واحد نشان می­دهد. با گذر زمان شاهد تغییر رنگ از سیاه به­قرمز خواهیم بود و به­هر اندازه میدان الکتریکی اعمالی را بیشتر کنیم نوسان­های قوی­تری خواهیم داشت [5].

[1] Bragg

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word