تکه هایی از این پایان نامه :

  ممان­ها و کومولان­های مرتبه‌ی بالا

در بیشتر مقالاتی که از روش های PR برای شناسایی نوع مدولاسیون بهره گیری می­کردند؛ از ویژگی‌های آماری نظیر ممان مرتبه دوم، ممان مرتبه چهارم و کومولان مرتبه چهارم و بالاتر بهره گیری شده می باشد. از مزایای این آمارگان می­توان به توانایی آنها در شناسایی فرآیندهای غیر گوسی و مشخص کردن شکل تابع چگالی احتمال[1] (PDF) نام برد]30-28[. از این رو این ویژگی‌ها را به عنوان ویژگی‌های مبنا، در نظر گرفتیم.

 ‏  ممان ها

ممان­ها، تعمیم مفهوم مقدار امید ریاضی، برای توزیع احتمال یک سیگنال بوده و عموما جهت تعریف مشخصات تابع چگالی احتمال بهره گیری می­شوند. فرم کلی ممان­های از مرتبه -ام یک متغیر تصادفی به صورت زیر می باشد]30-6[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word