تکه هایی از این پایان نامه :

سنتز الگوریتم LFSR

در این قسمت به مطالعه یک الگوریتم بازگشتی مربوط به محاسبه طول LFSR ، با نماد   می‌پردازیم که منجر به تولید دنباله‌ی  به ازای  می گردد. چند جمله ای  را به عنوان چندجمله‌ای اتصال[1] برای LFSR در شکل ‏2‑1به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که حداکثر دارای درجه‌ی L  به ازای متغیر نامعینD  می‌باشد. برای راحتی برای LFSR  با طول  چندجمله‌ای  را در نظر می‌گیریم.

زمانی‌که دنباله‌ی  تماماً صفر باشد اما  باشد،  خواهد بود و هر LFSR ای با طول کمتر که با حالت اولیه تمام صفر بارگذاری گردد تنها می‌تواند صفرهای بیشتری را تولید کند. به علاوه دراین حالت خاص هر LFSR ای با طول  برای تولید دنباله ی  کفایت می کند. با توجه بیشتر می‌بینیم که در این حالت در لم1 به جای نامساوی، تساوی مستقر می باشد.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word