عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه‌گیری:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پایان‌نامه آغاز آنتن‌های آرایه انعکاسی و روش‌های افزایش پهنای باند این آنتن‌ها مطالعه گردید و تعدادی از این روش‌ها شبیه‌سازی شدند. سپس از روشی برای افزایش پهنای باند برای طراحی رولایه برای عناصر تششعی این آنتن بهره گیری گردید. این روش بر اساس بهره گیری از الگوریتم بهینه‌سازی تپه‌نوردی تصادفی برای طراحی شکل رویه‌ها‌ می باشد. با بهره گیری از این روش و با شکل رویه‌های به دست آمده، نمودار فاز انعکاسی نسبت به شماره عنصر آرایه بصورت تقریباٌ خطی بدست آمد. همچنین توجه برای داشتن تلفات کم در این بهینه‌سازی اعمال گردید. با در نظر داشتن نمودار فاز انعکاسی بر حسب شماره سلول در فرکانس‌های مختلف نظاره می گردد این نمودارها به صورت خطی و موازی یکدیگر تغییر می‌کنند. پهنای باند این آنتن نسبت به پهنای باند آنتن با رویه‌های مربعی و با تعداد کمتر سلول به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word