عنوان کامل پایان نامه : تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-  ترکیب و ساختار شیفت رجیسترها

شمای کلی یک شیفت رجیستر فیدبک خطی با طولL  ، در شکل زیر نشان داده شده که شامل ترکیبی ازL  واحد سلول یا مرحله تاخیر دهنده می‌باشد و پس از آن با بهره گیری از ترکیبی خطی از مقادیر این سلول ها، به عنوان ورودی به مرحله اول بازخورد داده می گردد. پس خروجی LFSR در هر لحظه، از آخرین حالت قبلی آن گرفته می گردد. مقادیر اولیه  در شیفت رجیستر در واقع همان نخستین L بیت خروجی از آن می‌باشند و بقیه‌ی بیت‌های خروجی به گونه منحصر بفرد توسط ارتباط‌ی بازگشتی زیر تعیین می شوند:

 

ارقام خروجی (که در میدان  آنها را بیت در نظر می‌گیریم) و ضرایب معادله‌ی بازخورد شامل  می‌توانند در میدان  در نظر گرفته شوند که این میدان می‌تواند میدان متناهی  باشد و یا اینکه یک میدان نامتناهی مانند میدان اعداد حقیقی باشد. هیچ اجباری وجود ندارد که  باشد. در این صورت تپ آخر شیفت رجیستر به عنوان فیدبک در نظر گرفته نمی‌گردد.

شکل ‏2‑1. شمای کلی شیفت رجیستر خطی با فیدبک یا (LFSR) که دارای L-مرحله می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

زمانی گفته می گردد یک LFSR دنباله‌ی  را تولید می کند، که مقدار این دنباله با اولینN  بیت خروجی از LFSR به ازای یک بارگذاری اولیه، برابر باشد. چنانچه  باشد،  واضح استLFSR  همیشه این دنباله را تولید می کند و اگر  باشد طبق ارتباط‏2‑1، اگر و فقط اگر ارتباط زیر مستقر باشد،LFSR   دنباله‌ی موردنظر را تولید می کند:

 

قضیه‌ی ساده‌ی زیر نقشی کلیدی را در مباحث پیش رو اعمال می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word