تکه هایی از این پایان نامه :

  مدل سازی داده ها

در این قسمت، مفروضاتی را که در فصل های گذشته به آن تصریح گردید و بر مبنای آن این پایان نامه تدوین شده را مطالعه نموده و نکات عملی در اجرای شبیه سازی را اظهار می نماییم.

 

 خصوصیات منبع سیگنال ارسالی

فرض بر این می باشد که سیگنال های ارسالی شامل D منبع معلوم (تعداد منابع مشخص می باشد) می باشد و یا به صورت صحیح تخمین زده می باشد. همچنین منابع از یکدیگر مستقل هستند. به مقصود شبیه سازی و تولید داده ها، از یک فرآیند گوسی مختلط با میانگین صفر و توان واحد در نظر گرفته شده می باشد. پهنای باند سیگنال ارسالی در بازه فرکانسی MHZ 80  تا MHZ 120 تعریف گردیده می باشد. هم چنین طبق مفروضات قبلی، کلیه منابع سیگنال و نویز از یکدیگر مستقل می باشند.

با در نظر داشتن مقاله ، تعداد بین های فرکانسی   و تعداد لحظات نظاره شده برابر با 100 (SnapShot=100)در نظر گرفته شده می باشد.  بایستی توجه نمود که طبق مرجع  به مقصود این که در هر بین فرکانسی ارتباط(5- 28) مستقر باشد، بایستی پهنای باند نسبی  از ارتباط زیر محاسبه گردد:

(5- 28)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که ، پهنای باند هر بین فرکانسی و  فرکانس مرکزی آن بین می باشد. با در نظر داشتن این که پهنای باند سیگنال بهره گیری شده در این پایان نامه برای شبیه سازی برابر با MHZ 40  می باشد، با بهره گیری از فرمول (5- 28) تعداد بین های فرکانسی  حاصل می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word