عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

   مباحث فیزیکی

    ناحیه ­ی بریلوین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در انتشار هر گونه حرکت موجی از میان شبکه کریستالی، بسامد، تابعی متناوب از بردار موج k می باشد. این تابع ممکن می باشد به­دلیل چند مقداره بودن پیچیده باشد، به­مقصود ساده­سازی رفتارِ حرکت موج در کریستال، یک ناحیه در فضای k تعریف می­گردد که ناحیه متناوب پایه را تشکیل می­دهد. بسامد یا انرژی برای یک بردار موج k خارج از این ناحیه ممکن می باشد توسط یکی از بردارهای k که در داخل این ناحیه می باشد، تعیین گردد. این ناحیه را ناحیه­ی بریلوین گویند. معمولا توجه­ها به­بردارهای k در داخل این ناحیه متمرکز می­گردد. ناپیوستگی تنها در روی مرزها رخ می­دهد. به­گونه اختصار، هر بردار موج در خارج از این ناحیه برابر با بعضی بردارهای داخل این ناحیه می باشد [3-2].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word