تکه هایی از این پایان نامه :

5-6-2- رویه‌های با ابعاد یکسان

در این بخش ابعاد رویه سلول‌ها ثابت در نظر گردید و برای هر سلول یک سطح فرکانس گزین طراحی گردید. همچنین برای بدست آوردن ساختار مناسب، تابع‌های شایستگی بند (ب) تا (ه) بهره گیری گردید و با این تابع‌ها مقادیر مختلفی بدست آمد که نتایج آن‌ها را در نمودارهای زیر نظاره می‌کنید.

 

جدول ‏5‑5- مقادیر فاز بدست آمده برای هر سلول با بهره گیری از تابع‌های شایستگی متفاوت

N fit1 fit 2 fit 3 fit 4 fit 5
1 178.475 179.865 178.319 150.8 178.8
2 142.4221 120.678 139.42 141.85 127.98
3 107.0951 83.6852 49.46 108.573 88.5
4 71.8321 12.76 34.67 52.86 49.46
5 31.843 5.23 -14.115 -16.57 0.98
6 -17.8631 -21.72 -20.31 -50.3 -31.08
7 -33.9364 -35.59 -69.24 -73.34 -45/78
8 -77.7419 -73.55 -72.57 -75.24 -74.53
9 -104/8531 -107.14 -111.67 -104.01 -109.96
10 -143.0751 -141.47 -144.03 -141.97 -145.33

 

شکل ‏5‑14- نمودار فاز انعکاسی بر حسب شماره سلول برای توابع شایستگی متفاوت

 

جدول ‏5‑6- مقادیر دامنه بدست آمده برای هر سلول با بهره گیری از تابع‌های شایستگی متفاوت

N fit 1 fit 2 fit 3 fit 4 fit 5
1 -0.5132 -0.5672 -0.77
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-0.936

-0.75 2

-0.9848

-2.47

-0.981

-0.763

-0.8 3

-4.4139

-2.3121

-1.16

-1.036

-1.59 4

-1.4802

  -0.76

-1.49

-2.08

-1.16 5

-1.4224

-0.057

-0.599

دانلود از سایت منبع

-0.569

-1.38 6

-0.4009

0.095

-0.339

-0.26

-1.11 7

-1.4531

0.39

-0.031

-0.057

-0.87 8

-0.0311

-0.039

-0.042

-0.053

-0.047 9

-0.1857

-0.168

-0.038

-0.175

-0.033 10

-0.2078

-0.217

-0.29

-0/93

-0.197

 

شکل ‏5‑15- نمودار دامنه انعکاسی بر حسب شماره سلول برای توابع شایستگی متفاوت

 

هدف ما از بهینه‌سازی یافتن ساختاری می باشد که باعث گردد نمودار فاز بصورت خطی باشد و حداقل تلفات را داشته باشیم. از بین مقادیر بدست آمده، مقادیر حاصل از تابع شایستگی بند (ه) را به عنوان جواب مسئله در نظر گرفتیم که نمودارها آن رفتار بهتری نسبت به نمودارهای دیگر داشتند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word