عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

 انواع نانولوله­ های کربنی

در شکل (‏1‑6) ساختار شش­گوشه تشکیل­دهنده صفحه مختصات گرافین نشان داده شده می باشد، دو بردار یکه i و j را مطابق شکل تعریف می­کنیم. زاویه بین این دو بردار برابر با 60 درجه می باشد. برای حرکت برروی صفحه مختصات گرافین که در شکل (‏1‑7) نشان داده شده می باشد، بردار  را تعریف می­کنیم. این بردار را بردار کایرال می­نامند. برای تبدیل یک صفحه گرافین به­یک نانولوله کربنی، آغاز بایستی جهت لوله کردن صفحه گرافین را مشخص کنیم. برای این کار بردار کایرال موردنظر  را گزینش می­کنیم. همان­گونه که در شکل (‏1‑7) نشان داده شده می باشد، نقاط  و  که به­ترتیب نقاط ابتدایی و انتهایی بردار C هستند را برروی یک­دیگر منطبق می­کنیم و در نتیجه نانولوله کربنی با ضریب مشخصه  به­دست می­آید. در نتیجه نماد  برای تعیین نوع نانولوله کربنی مورد مطالعه، به­کار می­رود [2].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word