تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-1- کانال چند مسیری]34[

وجود اجسام منعکس‌کننده در محیط انتشار امواج بین فرستنده و گیرنده سبب ایجاد پدیده­ی چندمسیری برای سیگنال ارسالی می­گردد. در نتیجه، گیرنده شاهد چند نمونه نیمه منطبق بر هم از یک سیگنال ارسالی می باشد که از مسیر­های مختلف دریافت می شوند. هر سیگنال تضعیف، تاخیر و جابجایی فازی متفاوتی را تجربه خواهد نمود. این امر می‌تواند سبب تداخل سازنده و یا مخرب، و یا به نوعی تقویت و یا تضعیف در توان گیرنده باشد. تداخل مخرب قوی را معمولاً محوشدگی عمیق می­نامیم و با در نظر داشتن تأثیر زیادی که بر نسبت سیگنال به نویز دارد ممکن می باشد گاهی سبب خرابی داده گردد. مد­ل­های محوشدگی کانال معمولاً برای نشان دادن اثرات انتقال الکترومغناطیسی اطلاعات در فضا در شبکه‌های سلولی و محیط­های انتشار داده بهره گیری می­گردد. همچنین از این مدل­ها برای نشان دادن اثرات اعوجاج آب در مخابرات آکوستیک زیر آب نیز بهره گیری می گردد. از دید ریاضی، محوشدگی را با معمولاً به صورت فرآیند­هایی تصادفی در اندازه و فاز سیگنال ارسالی، مدل می­کنند. در یک دسته­بندی کلی، انتشار چند مسیری سبب دو نوع تضعیف می­گردد که اصطلاحاً به آن‌ها تضعیف مقیاس­بزرگ[1] و تضعیف مقیاس­کوچک[2] می­گویند. در تضعیف مقیاس­بزرگ سیگنال تضعیف مسیر را متناسب با  تجربه می­کند؛ که در آن r ، طول مسیر بین فرستنده و گیرنده می باشد. تضعیف مقیاس کوچک به سبب تغییرات جزیی در جایگاه فرستنده و گیرنده می باشد که موجب دریافت نمونه­های مشابهی از یک سیگنال در گیرنده خواهد گردید. در این نوع تضعیف، در صورتی که مؤلفه سیگنال دید­ مستقیم[3](LOS) نسبت به دیگر مسیرها غالب باشد؛ مدل آماری سیگنال دریافتی به صورت مدل رایسین[4] خواهد بود. تابع چگالی احتمال یک فرآیند تصادفی رایسین به صورت زیر می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word