عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسایی نوع مدولاسیون به کمک تمام ویژگی­ها (آمارگان مرتبه­ی بالا)

در این قسمت همه­ی ویژگی­های استخراجی، در واحد طبقه بندی کننده مورد مطالعه و آزمایش قرار می گیرند. شکل 3-3 بلوک دیاگرام تشخیص نوع مدولاسیون دیجتال بهره گیری‌شده در این قسمت را نشان می‌دهد. آغاز سیگنال دریافتی وارد واحد پیش‌پردازش می گردد. در این واحد سیگنال­ها نسبت به توان نرمالیزه شده، تا اثر توان در تشخیص در نظر گرفته نشود. در ادامه سیگنال نرمالیزه شده وارد واحد استخراج ویژگی می گردد که در فصل دوم به آن پرداخته شده می باشد. همان­گونه که تصریح گردید در این واحد ویژگی آمارگان تا مرتبه‌ی هشتم سیگنال محاسبه می­گردد. پس از استخراج ویژگی‌ها این ویژگی‌ها وارد واحد طبقه‌بندی کننده شده تا بر اساس این ویژگی‌ها شناسایی و تفکیک مدولاسیون‌ها صورت گیرد.

شکل 3-3- دیاگرام کلی شناساگر مدولاسیون براساس استخراج ویژگی‌ها آمارگان مرتبه بالا]6[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word