عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     نتیجه­ گیری ­ها

در این پایان­نامه به­مطالعه شباهت­ها و تفاوت­های نانولوله­های کربنی[1] با تقویت­کننده لوله­ای موج رونده[2] پرداختیم و دریافتیم در شرایطی که سرعت موج DC و AC برابر نباشند، عامل فیزیکی تقویت در نانولوله­های کربنی متفاوت از عامل فیزیکی تقویت در تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده می باشد. این عامل فیزیکی به­دلیل ساختار کریستالی و متناوب نانولوله­های کربنی منجربه­حالت بلاخ[3] درنانولوله­های کربنی می­گردد، که اگر نانولوله کربنی مورد اعمال بایاسDC  قرارگیرد نوسان بلاخ را خواهیم داشت. با بهره گیری از معادله لاندور-بوتیکر[4] نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ[5] (6،0) با طول مشخص با بایاسDC  را شبیه­سازی کردیم و نمودار V-I را برای آن به­دست آوردیم و دریافتیم اُفت جریان موجود در نمودار V-I به­دلیل نوسان­های بلاخ می باشد.

با بهره گیری از تئوری شبه­کلاسیک به­مطالعه انتقال الکترون­ها در یک نانولوله کربنی تک­دیواره از نوع زیگزاگ با اعمال همزمان بایاس DC وAC  پرداختیم. با بهره گیری از معادله انتقالی بولتزمن در ساختارِ زمان استراحت ثابت، یک عبارت تحلیلی برای چگالی جریان به­دست آمد، چگالی جریان نرمالیزه­شده را برحسب میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی در طول نانولوله کربنی شبیه­سازی کردیم. آغاز نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (12،0) با در­نظر­گرفتن  شبیه­سازی کردیم. اُفت جریان به­وجودآمده از نوسان­های بلاخ را نظاره نمودیم. با تکرار شبیه­سازی برای  و  دریافتیم برای  اُفت جریان وجود ندارد، در صورتی­که با  رسانایی تفاضلی منفی[6] خواهیم داشت وبا در نظر داشتن­این­که t (زمان استراحت) یک مقدار ثابت می باشد، پس بسامد زاویه­ای بلاخ به­کار رفته در شبیه­سازی­ها بسیار اهمیت دارد و با کاهش دادن آن، رسانایی تفاضلی منفی وجود نخواهد داشت. به­عبارت دیگر برای داشتن رسانایی تفاضلی منفی، میدان DC بایستی از میدان بحرانی بیشتر باشد. هم­چنین تاثیر ضریب مشخصه نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ را نیز بر جریان عبوری از نانولوله کربنی مطالعه کردیم و دریافتیم که با افزایش ضریب مشخصه افزایش دامنه جریان عبوری از نانولوله کربنی برحسب میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی را خواهیم داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word