شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف اصطلاحات و واژه ها

1-9-1-ظرفیت سنجی  یامدیریت ظرفیت :

محاسبه و سنجش اندازه واندازه مناسب و مورد  نیاز هر چیز را برنامه ریزی ظرفیت   گویند(جهان،ص1).

1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی):

منظوراز در امد و هزینه عملیاتی ؛ درامد وهزینه ای می باشد که حاصل و نتیجه عملیات اصلی سازمان می باشد . و مقصود از درامد و هزینه غیر عملیاتی ؛ درامدها و هزینه هایی هستند که  از راهی غیر از فعالیت اصلی سازمان حاصل می شوند. در بانک ملت به در امد و هزینه های عملیاتی مشاع و به درامد و هزینه های غیر عملیاتی  غیر مشاع گفته می گردد.

1-9-3-کارمزد بانکی:

به دو معنی بکار رفته، معنی اصلی و عمومی ان شامل: سودی می باشد که بانکها پیش روی سپرده مشتریان به انها می دهند . الیته معنی ربوی ان بهره می باشد اما در اقتصاد اسلامی  به سودی که مشتریان از بانک ، بعد از سپرده گذاری در قبال عقود اسلامی  دریافت می کنند کارمزد می گویند(ملاکریمی،ص2). معنی دوم ان که در این پژوهش بکار رفته می باشد ؛ همان درامد های غیر مشاع بانک می باشد.

1-9-4-ضمانتنامه بانکی :

ضمانتنامه بانکی عبارت می باشد از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث(بناءنیاسری،ص2). این شخص ثالث فروشنده یا متعهد انجام قرارداد می باشد. ضمانتنامه معمولاَ تعهد جداگانه ای می باشد که مستقل از بدهی و یا ملحوظ در قرارداد بین طلبکار و بدهکار اصلی می باشد. تحت شرایط ضمانتنامه بانک ضامن بایستی وجه ضمانتنامه را با اولین درخواست ذینفع پرداخت نماید. معمولاَ قوانین کشوری که ضمانتنامه در خاک آن صادر گردیده می باشد، طبق رویه معمول ناظر بر اجرای شروط آن ضمانتنامه می باشد (مقبلان،ص3).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد