متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در جهان امروز، اطلاعات، عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب
می گردد و تأثیر مهمی در زمینه فعالیتهای انسانی اعمال می کند. فناوری پایه ای و یا ستون فقرات این عصر را نیز فناوری اطلاعات  و یا در تازه ترین تعبیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] می نامند. شتاب تغییرات در فناوری اطلاعات و ارتباطات به قدری می باشد که  متخصصان و کارشناسان فعال در این زمینه و همچنین مدیران
تصمیم گیر در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند کوشش شبانه روزی جهت به روز نگاه داشتن اطلاعات خود هستند. فناوری های اطلاعاتی، مجموعه ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارتها می باشد که از آن در گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات بهره گیری می گردد. این فناوری ها کاربردها و تأثیرات فراوانی در مدیریت، صنعت، اقتصاد، تجارت و در یک کلمه در تمام ابعاد زندگی بشر داشته و دارند. فناوریهای جدید به ساده سازی کارها و حتی کاهش مهارت تأکید دارند، اما پیش روی، هوشمندی در انتخاب استراتژیها و فعالیتهای برنامه ریزی محور اصلی می باشد. به هر حال، سیستمهای اطلاعاتی به سرعت در سراسر جهان چاپ گردیده اند. در محیط رقابتی جهانی، موفقیت سیستمهای اطلاعاتی به یکی از مهمترین عوامل کلیدی موفقیت سازمانها تبدیل شده می باشد. سازمانها برای کسب موفقیت در سیستمهای اطلاعاتی بایستی درگیر ارزیابی کیفیت و بهبود سیستمهای اطلاعاتی شوند. اکنون کیفیت یکی از منابع مهم رقابت به شمار می رود و رضایت کاربر، مبنای ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی می باشد(مهدوی، 1386: 238).

در این فصل به ارائه مفاهیم و نظریه ها و مدل های سیستم های اطلاعاتی مدیریت پرداخته می گردد.

[1] Information and Communication Technology

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد