سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گردآوری اطلاعات

داده­ها می­توانند به شیوه­های مختلف، در مکان­های مختلف و از منابع مختلف جمع آوری شوند. مصاحبه، پرسش­نامه و نظاره افراد و پدیده­ها، سه شیوه عمده جمع آوری داده­ها در پژوهش پیمایشی هستند. از جهت مکانی، داده­ها می­توانند به شیوه­های مختلف، در محیط طبیعی یا آزمایشگاهی جمع آوری گردند. منابع جمع آوری داده­ها نیز می­توانند دست اول یا دست دوم باشند؛ افراد و گروههای برگزیده به مقصود مطالعه نظرات و عقاید آنها، مانند منابع دست اول هستند و اسناد و پرونده­های سازمان­ها، نمونه­ای از منابع دست دوم اند (دانایی فرد و همکاران، 1386). به دلیل اینکه پژوهش حاضر پیمایشی می­باشد و در قلمرو مکانی، شرکت­های قطعه ساز خودرو در سطح شهرک­های صنعتی استان سمنان می­باشد و به صورت میدانی انجام می­گیرد برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه ­بهره گیری گردید. پرسشنامه به دلیل پوشش حجم وسیعی از جامعه، ابزار مناسبی در تحقیقات پیمایشی محسوب می­گردد.

پرسشنامه به‌گونه گسترده‌ای توسعه داده مقیاس‌هایی می­باشند که در ادبیات موجود تست شده و مورد بهره گیری قرار گرفته­اند. بخش‌های متعددی برای هریک از متغیر‌های مکنون و سازه‌ها جهت ارزیابی تک‌بعدی بودن، پایایی و روایی بهره گیری شده‌می باشد تا بر دقت ارزیابی افزوده گردد (اندرسون و گربینگ، 1988).

در این پژوهش از معیارهای ادراکی بهره گیری شده‌می باشد. پاسخ‌دهندگان با در نظر داشتن خط تولید بخصوص در شرکت خود، به سوالات پاسخ دادند.

به‌گونه گسترده‌ای این مساله که محیط درک شده از محیط واقعی مهم­تر می­باشد، پذیرفته شده‌می باشد (همانند، بورجس، 1980؛ دونکان، 1972؛ وارد و دیگران، 1995). اگر مدیران محیط درک‌شده را نامطمئن قلمداد نمایند، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند نیز مناسب شرایط محیطی نامطمئن می­باشد (پگل و کروز، 2004). این پژوهش چنین استدلال می­کند که بهره گیری از معیارهای ادراکی از محیط اجازه آزمون بهتری از ارتباط استراتژی شرکت و محیط می­دهد.

کتوکیوی و شوردر (2004) اظهار نمودند که پایایی و روایی معیارهای ادراکی، رضایت‌بخش می­باشد. با در نظر داشتن شواهد موجود در ادبیات (همانند آهایر و دریفوس، 2000؛ براون، ویلیامز و پروشیا، 2000؛ وارد و دیگران، 1995)، معیارهای ادراکی را می‌توان به‌عنوان یک متغیر جایگزین در پژوهش‌های با حجم نمونه بزرگ در نظر گرفت، تا زمانی که مطالعه دقیق روایی و پایایی انجام پذیرد.

چنین قضاوت‌هایی به معنی پذیرش اندازه حداقلی از خطا می­باشد. این ریسک یک نگرانی ویژه در زمینه‌هایی همچون رفتار سازمانی دارد، جایی که ادراک افراد ارزیابی می­گردد. همچنین این نگرانی در زمینه مدیریت زنجیره تامین نیز هست که داده‌های مورد درخواست کمتر جنبه شخصی دارد(واترز، 1999).

پس از آن‌که سوالات، خط تولید اصلی را مشخص نمود (بخش الف و بخش ب)، پاسخ‌دهندگان به چهار ساختار اظهار‌شده پاسخ دادند: مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار شرکت (بخش ج تا و). سپس اطلاعات فردی پیرامون شرکت، خط تولید اصلی و پاسخ‌دهنده نیز جمع‌آوری گردید(بخش ز).

طیف­های مختلفی برای سنجش هست همچون طیف بوگاردوس[1]، طیف لیکرت[2]، طیف ترستون[3]، طیف گاتمن[4] و طیف اوسگود[5]. برای سنجش گویه­های این پژوهش نیز مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت به کار رفته می باشد. طیف لیکرت به دلیل سادگی درک و کاربرد و نیز به دلیل حوزه وسیع سنجش توجه، در تحقیقات علوم انسانی و رفتاری، بیشترین کاربرد را دارد و زیرا در این پژوهش نیز به سنجش توجه مدیران ارشد شرکت­ها پرداخته شده از طیف لیکرت بهره گیری گردید.

[1] Bogardus

[2] Likert

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Thurstone

[4] Guttman

[5] Osgood

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد