متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای مطالعه صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.  امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای پژوهش به شمار می رود. در این فصل داده‌های جمع آوری شده، به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا بتوان فرضیات مطرح شده را آزمون نمود.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد. ساختار این فصل به این شکل می باشد که آغاز به کمک روشهای آمار توصیفی به طبقه بندی مشخصه‌های فردی پاسخ دهندگان پرداخته می گردد. سپس به کمک آمار استنباطی به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می گردد.


4-1 توصیف شاخص های جمعت شناختی

4-1-1 توزیع فراوانی جنسیت

جدول شماره(4-1-1) نشان می‌دهد که  27 درصد شرکت­کنندگان در پژوهش زن  و 73 درصد مرد می­باشند. یا به تعبیری از تعداد 154 نفر پاسخ گو به سوالات پرسشنامه، 42نفر را زنان  و 112 نفر را مردان تشکیل می داده اند.

آزمون فریدمن برای عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی سیستم های های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

به مقصود مطالعه یکسان بودن یا متفاوت بودن متغیر های پژوهش در جامعه مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس بهره گیری می­گردد.  نتایج این آزمون دارای دو خروجی می باشد. جدول4-3-6 خروجی اول را نشان می­دهد و مشخص می­سازد اهمیت عوامل یا متغیرهای مستقل مورد مطالعه، از نظر پاسخ دهندگان یکسان نبوده می باشد زیرا سطح  معنی داری از 05/. کمتر می باشد لذا رتبه میانگین  ابعاد با هم برابر نیست. در خروجی دوم، میانگین رتبه این عوامل نشان داده شده می باشد. با در نظر داشتن معنی دار بودن تفاوت رتبه ها، می توان ادعا نمود که هرچه اندازه رتبه میانگین بیشتر باشد اهمیت عامل بیشتر می باشد و مطابق باجدول4-3-7: البته بایستی توجه داشت آزمون فریدمن تنها می­تواند به مطالعه یکسان بودن رتبه ها بپردازد و اولویت بندی و رتبه بندی آنها براساس نتایج آزمون فریدمن صرفاً حالتی توصیفی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول4-3-6 نتایج آزمون فریدمن برای عوامل موثر برموفقیت برنامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد