متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی

اصل مقاله فوق توسط دکتر ژان استوفله، استاد حقوق دانشگاه کلرمونت فرانسه نوشته شده می باشد و اقای نیاسری در سال 1387 آنرا ترجمه نموده می باشد.انچه بیشتر در این مقاله مد نظر قرار گرفته، نگاه حقوقی به مساله اعتبار اسنادی  و ضمانتنامه های بانکی می باشد.محقق کوشش کرده ضمن شناسایی اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی، عوامل اصلی ایجاد تقلب در انها وراهکارهای پیش گیری از بروز تقلب و اختلاس را به ما بگوید. به نظر نگارنده، این مفهوم اخلاقی از تقلب که مستلزم وجود سوء نیت از سوی ذی نفع اعتبار می باشد، تفسیری بسیار مضیق می باشد و دیگر بایستی از آن دست شست . نگارنده می کوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعیین و تعریف عناصر متشکله تقلب این نظر را مستدل نماید . مطالب این مقاله در سه بخش طبقه بندی شده اند:

اول – مفاهیم تقلب شامل موارد مطروحه زیر:

الف)  فرق بین تقلب در گشایش یا صدور اعتبار اسنادی و ضمانتنامه با تقلب در اجرای تعهدات اعتبارنامه یا ضمانتنامه

ب)  تعهدنامه های اسنادی و تعهدنامه های غیر اسنادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج)  تعریف تقلب و قواعد اتاق بازرگانی بین المللی

د)  کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی

ه)  رویه قضایی راجع به اعتبارنامه های تضمینی و ضمانتنامه های مستقل

و)  تقلب در چارچوب ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد

ز) رویه قضایی راجع به اعتبارات اسنادی تجاری

محقق کوشش کرده ضمن تبیین هر بند فوق راه حل پیشنهادی خود را در مورد موضوع مطروحه اظهار کند:

به نظر نگارنده، در زمینه اعتبارات اسنادی تجاری، اعتبارنامه های تضمینی و ضمانتنامه ها نباید تقلب را موضوعی اخلاقی به حساب آورد . بلکه تقلب در واقع یک موضوع تخصصی حقوقی می باشد. بر اساس این تحلیل، فهم اینکه چرا نباید تقلب در معامله پایه بر حق مطالبه وجه از سوی ذی نفع تأثیر گذارد، دشوار به نظر می رسد.

دومین مساله ای در پژوهش به ان تصریح شده ،اثار تقلب می باشد که نویسنده این موضوع را در قالب موارد زیر مطرح نموده می باشد:

الف) هنگامی که بانک عالم به ارتکاب تقلب می باشد، می تواند از پرداخت وجه امتناع کند

ب)  اعتبارات اسنادی تجاریی که پرداخت وجه آن از طریق معامله براتی که ذی نفع صادر کرده، انجام می شود (اعتبار اسنادی قابل معامله)

ج)  اعتبارات اسنادی وعده دار

د)  وضعیت گشاینده اعتبار پیش روی متقاضی اعتبار

سومین قسمت نتیجه گیری می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد