سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پژوهش مجموعه­ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام­مند برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. با در نظر داشتن اینکه هر پژوهش با یک مساله و هدف خاصی آغاز می­گردد لذا بر پایه ماهیت مساله­های مطرح شده و هدفی از پژوهش که پژوهشگر دنبال می­کند، می­توان تحقیقات علمی را به سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه­ای تفکیک نمود (خاکی، 1386). هدف اصلی اجرای تحقیقات بنیادی تولید دانش بیشتر و درک پدیده­هایی می باشد که روی می­دهد. سرانجام، ارائه نظریه ها بر پایه­ی نتایج پژوهش. سپس این گونه نظریه­ها بنیان مطالعه افزون تر درمورد پدیده ها را تشکیل می­دهند (سکاران،1385). هدف از پژوهش کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه‌ای می باشد که کاربرد مشخصی را درمورد فرآورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می کند. هدف تحقیقات توسعه­ای نظریه پردازی یا آزمون نظریه نیست بلکه توسعه محصولات یا فرآیندهای جدید می باشد (خاکی، 1386).

همچنین تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده­های مورد نیاز (طرح پژوهش) می­توان به دو دسته پژوهش توصیفی و پژوهش آزمایشی تقسیم نمود (سرمد و همکاران، 1388). پژوهش توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون نظریه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می­باشد(خاکی، 1386). از انواع تحقیقات توصیفی، پیمایشی می باشد که معمولاً با بهره گیری از پرسشنامه، مصاحبه، و نظاره انجام می­گیرد و مشخصه ی آن مجموعه­ای از داده می باشد که اغلب برای تعیین توجه افراد در مورد یک موضوع خاص، تعیین تاثیر وقایع بر رفتار افراد و تعیین روابط و تبیین آنها به کار می­رود (خاکی، 1386).

از آنجا که در این پژوهش به مطالعه و تجزیه و تحلیل تاثیر همسویی استراتژیک بر عملکرد کسب و کار شرکت­ها پرداخته می­گردد لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی می باشد و با در نظر داشتن این که در این پژوهش با بهره گیری از ابزار پرسشنامه، کوشش می­گردد که اندازه و نوع روابط بین متغیرها، برای پاسخ به مساله­ای علمی در دنیای واقعی مورد مطالعه قرار گیرد، لذا این پژوهش به لحاظ روش انجام کار از نوع پیمایشی- توصیفی می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد