متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اصل تعادل:

مقصود از این اصل در ابتدای امر تعادل حسابداری می باشد، یعنی تعادل درآمدها و منابع از یک سو و مخارج و هزینه ها از سوی دیگر. در خصوص این اصل لازم می باشد تصریح گردد که اقتصاددانان کلاسیک تعادل بودجه را به معنی تراز بودن درآمدها و هزینه های عادی دولت می دانند، یعنی تراز بین مخارجی که صرف استقرار نظم و امنیت، تأمین عدالت اجتماعی و اعمال حاکمیت پیش روی درآمدهایی که از کانال مالیات عاید دولت می گردد. پس از دیدگاه آنان کسری بودجه و مازاد بودجه هردو مضموم می باشد به این دلیل که کسری مداوم منجر به ورشکستگی دولت گشته و مازاد بودجه پیاپی نشاندهنده این می باشد که هرساله دولت بخشی از منابع را از دسترس و اختیار مردم خارج کرده بدون اینکه خودش توانسته باشد از آن منابع در جهت افزایش کارایی بهره گرفته باشد. برخلاف نظر این اقتصاددانان، بازار در نقطه بهینه و اشتغال کامل گاهی به تعادل نمی رسد، این حالتی می باشد که دخالت و ورود دولت به بازار ضروری می باشد و با ورود دولت به بازار می گردد اقتصاد را از حالت ناکارآمدی به نقطه تعادل بهینه و تأمین عدالت اجتماعی و ارتقاء ارزش های انسانی سوق داد. پس تعادل اقتصادی- اجتماعی در اصل تعادل بودجه، بر تعادل حسابداری مقدم می باشد. گاهی اوقات این ورود دولت(دخالت) در بازار با یک وضعیت رکود مواجه می گردد. پس دولت برای رفع این رکود و رساندن اقتصاد به یک اقتصاد کارا و نسبتاً پایدار بایستی اندازه سرمایه گذاری های دولتی داخلی را افزایش داده و اندازه پرداخت های یارانه ای را نیز افزایش دهد و همچنین به مقصود مشارکت بیشتر سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بازار سهم مالیات خود را بکاهد و چنانچه در موقع ورود و دخالت دولت در بازار با وضعیت اقتصادی ایده آل و مطلوبی مواجه باشد به مقصود حفظ ثبات نسبی قیمت ها و ایجاد نوعی تعادل در بازار پول مالیات ها را مطابق با قانون افزایش داده و از طرفی دیگر سهم سرمایه گذاری خود را کاهش دهد. پس در اصل تعادل در درجه اول در نظر داشتن معنی عام آن در معنای خاص و ویژه آن که تعادل حسابداری می باشد حتماً بایستی لحاظ گردد(تعادل بین منابع و هزینه های دولت)(ابراهیمی، 1386 :10-7)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

الف) سؤالات پژوهش

سئوالاتی که در این پژوهش به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت می باشد از:

  • نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟

2)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید