متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

5 روایی و پایایی متغیرهای پژوهش

روایی[1] یک آزمون (ابزار اندازه گیری) به آن معناست که آن وسیله یا آزمون بتواند صفت یا پدیده ای که ادعای اندازه گیری آن را دارد، عملاً اندازه بگیرد (نادری و همکاران، 1390). در هر پرسشنامه علمی، روایی وسیله اندازه‌گیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه‌گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر و نه متغیر دیگری را اندازه‌گیری کند. به تعبیری چیزی را اندازه‌گیری کنیم که قصد اندازه‌گیری آن را داریم. بایستی تأکید نمود که تنها یک روایی وجود ندارد. یک آزمون یا مقیاس برحسب هدف علمی یا عملی که بهره گیری کننده آن دارد، روایی پیدا می کند. در این پژوهش، محقق به مقصود قوت بخشیدن به ابزار اندازه‌گیری، جهت مطالعه هرچه بیشتر روایی پرسشنامه مورد بهره گیری، پرسشنامه اولیه تهیه و مراحل تنظیم آن به رؤیت اساتید محترم راهنما و مشاور و تعدادی از صاحب‌نظران در حوزه این پژوهش رسیده و نسبت به اصلاحات نهایی اقدام گردیده و در نهایت پرسشنامه نهایی تنظیم گردید که بر این اساس می‌توان گفت روائی وسیله اندازه‌گیری به طریق محتوایی حاصل گردیده می باشد .

پایایی[2] ابزار که به آن اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز گفته می گردد، عبارتست از این که اگر یک وسیله  اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان و یا مکان دیگر مورد بهره گیری قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل گردد؛ به بیانی دیگر، ابزار پایا یا معتبر، ابزاری می باشد که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، 1386). پایایی یا قابلیت اعتماد، یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه) می باشد. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. در خصوص مطالعه پایایی پرسشنامه مورد بهره گیری در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد که پس از جایگذاری مقادیر حاصل از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه اولیه در انجام پیش‌آزمون در یک نمونه 30 عضوی، آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه برابر 82/0 برآورد گردیده می باشد . لذا این مقدار نشان از قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه دارد .

[1] -Validity

[2] -Reliability

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد