متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از کلّیه عناصر یا افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ‌نیا، 1388).

به گونه ساده یک جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه اعضای حقیقی یا فرضی، دسته‌ای از افراد ، وقایع و اشیاء که محقق یافته‌های خود را به آن تعمیم می دهد. بنابر نظر اغلب محققان جامعه عبارت می باشد از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (دلاور، 1385: 120).

جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان فناوری اطلاعات و حسابرسان دیوان محاسبات ایران بالغ بر 300 نفر می باشد.

3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری

در این مرحله، مسأله‌ای که بایستی به آن پرداخت، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری می باشد. نمونه گروه کوچکتری از جامعه می باشد که برای نظاره و تجزیه و تحلیل انتخاب شده می باشد. با نظاره مشخصات نمونه‌ای که از یک جامعه انتخاب شده می باشد می‌توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به اقدام آورد.

براساس جدول مورگان نمونه آماری 169 نفر برآورد گردید. در پژوهش حاضر، روش نموه گیری تصادفی ساده می باشد. از تعداد پرسشنامه ارسالی  154 پرسشنامه برگشت داده گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش به دلیل سهولت تحلیل آماری و صرفه جویی در وقت از پرسشنامه‌ دارای سؤالات بسته پاسخ بهره گیری گردید. مانند ابزار سنجش داده‌ در پژوهش های علوم رفتاری و انسانی، مقیاس ‌های اندازه‌گیری توجه می باشد. مقیاس اندازه‌گیری توجه این پژوهش، از نوع طیف لیکرت می باشد. پرسشنامه پژوهش متناسب با فرضیه های پژوهش تدوین گردید. ترتیب مقیاس طیف لیکرت در این پژوهش، از خیلی کم تا خیلی زیاد مرتب گردید. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق بهره گیری شده می باشد. بخش اول حاوی داده های جمعیت شناختی و بخش دوم حاوی سؤالات تخصصی در ارتباط با فرضیه های پژوهش و مشتمل بر 38 سوال می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد