متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژیک به سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

2-13-1تعریف مدیریت استراتژیک

مانند سایر مباحث مدیریت، تاکنون تعاریف و برداشت های متعددی از مفهوم مدیریت استراتژیک ارائه شده می باشد. در اینجا به تعریف فرد آر. دیوید[1] تصریح می گردد: مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه­ای می باشد که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد(دیوید، 1388، 24).

همانگونه که در تعریف مشخص شده می باشد، مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی نیاز به متناسب کردن کارکردها و وظایف گوناگون سازمان مانند بازاریابی، تولید و عملیات، مالی و حسابداری، پژوهش و توسعه و دیگر وظایف سازمانی دارد. توجه استراتژیک را می توان یک توجه عام دانست زیرا به مقوله­ها و موضوعات گوناگون می توان از منظری استراتژیک نگریست. به گونه مثال می توان به اقتصاد، پزشکی و یا اداره یک کشور از منظری استراتژیک نگریست و همینطور به فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی. یکی از نتایج توجه استراتژیک به مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات را می توان در جدا کردن آن به دو سطح استراتژیک و عملیاتی دانست (البته این جدایی انتزاعی می باشد). از ویژگی های بارز سطح استراتژیک مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، آینده نگری، آرمان گرایی و بلندنظری می باشد و از ویژگی های سطح مدیریت عملیاتی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، کوتاه مدت بودن، حال بینی و حال نگری می باشد(اعرابی و دیگران،1389: 31).

1-Fred R.David

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد