متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

ضمانتنامه بانکی[1]

در تجارت بین المللی، برای خرید کالا یا خدمات، اغلب ارزیابی دقیق توان و قابلیت فنی و مالی فروشنده  و یا ارائه کننده خدمات، چندان ساده نیست. همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد و گشایش  اعتبار اسنادی ممکن می باشد حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته یا  ناخواسته کوتاهی نماید. پس خریدار کاملاَ محق می باشد که جهت حصول اطمینان از حسن اجرای  قرارداد توسط فروشنده از او در خواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنماید.

تعریف ضمانتنامه بانکی:

ضمانتنامه بانکی عبارت می باشد از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در  صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث. این شخص ثالث فروشنده یا متعهد انجام  قرارداد می باشد. ضمانتنامه معمولاَ تعهد جداگانه ای می باشد که مستقل از بدهی و یا ملحوظ در  قرارداد بین طلبکار و بدهکار اصلی می باشد. تحت شرایط ضمانتنامه بانک ضامن بایستی وجه ضمانتنامه  را با اولین درخواست ذینفع پرداخت نماید. معمولاَ قوانین کشوری که ضمانتنامه در خاک آن صادر  گردیده می باشد، طبق رویه معمول ناظر بر اجرای شروط آن ضمانتنامه می باشد(بناء نیاسری ،ص5).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-10-گشایش اسناد اعتباری[2](LC)

قبل از تبیین مفهوم گشایش اعتبار اسنادی بهتر می باشد انواع روشهای پرداخت در نظام بین المللی راتشریح کنیم:

ا-تجارت حساب باز

2-صد درصد پیش پرداخت

3-وصولی ها شامل:

الف-بروات وصولی ساده

ب-بروات وصولی اسنادی

4-گشایش اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی رگ حیاطی تجارت بین الملل می باشد. ومعاملات متحد الشکل600  UCP بر کلیه  اعتبارات اسنادی در صحنه جهانی حاکم می باشد(انبارداران ،ص3).

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک می باشد که به خریدار و فروشنده داده می گردد. تعهد می گردد که اندازه  پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده

[1].Bail bind

[2].Letter of credit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد