متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی

در برنامه عملیاتی بانک ملت ،تمام نکات با جزئیات کامل مطرح شده می باشد تا منجر به بهبود عملکردی بانک و در نتیجه حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی ان در سیستم بانکی ایران گردد.از مهمترین چالشهای پیش روی بانک ملت  دراوایل خصوصی شدن (به ترتیب ضریب اهمیتشان )عبارتند از:

چالش اول(افزایش سود اوری ورشد درامدها)

چالش د وم(حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی بانک)

چالش سوم(تامین منابع ارزان قیمت)

چالش چهارم(کاهش اقلام معوق)

چالش پنجم(مدیریت بهینه مصارف)

چالش ششم(توسعه بانکداری الکترونیک)

چالش هفتم(ارتقاء فعالیتهای ارزی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چالش هشتم(توانمند سازی کارکنان)

چالش نهم(رضایت مشتری)

در ارتباط با هر چالش یک کارت امتیازی تعیین می گردد تا رتبه کسب شده هر قسمت در مورد چالش مد نظر مشخص گردد. بعلاوه چهار وجه بازار و مالی، مشتری ،فرایندها و رشد و یادگیری  نیز در بانک شناسایی گردیده می باشد که هر چالش در ارتباط با یکی از این وجوه چهارگانه قرار دارد.بطور مثال 6 چالش از 9چالش اساسی بانک در بعد بازارو مالی مطرح می گردد(اداره کل اموزش بانک ملت،صص74تا101).

البته نکته قابل توجه اینست که این  چالشها با ضریب اهمیتشان  مطلق و ثابت نیستند و ممکنست در طول زمان ، باتوجه به شرایط ،اهمیت هر کدام تغییر کند یا اصلا چالشی مرتفع شده و در سال بعد چالشی دیگر مطرح گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد