متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

18چارچوبی برای تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی

بدون در نظر داشتن نظرات مربوط به پایداری مزیت رقابتی یا پایداری آن از طریق تکنولوژی اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، یا اطلاعات، هر سازمانی بایستی جایگاه رقابتی خود را درک کند. پورتر (1991) از این نظر دفاع می کند که موفقیت یک سازمان به جایگاه رقابتی در مقایسه با رقبایش در همان بخش یا صنعت بستگی دارد و برای کمک به ارزیابی این دیدگاه چند چارچوب را پیشنهاد می کند. اگر چه این چارچوب ها به کل مزیت های رقابتی می پردازند و نه تنها به مزیت­های رقابتی حاصل از اطلاعات، اما می توان آنها را برای مطالعه مزیت های رقابتی حاصل از اطلاعات نیز تعدیل نمود. ارل (54:1989) نیز به همین شکل، بهره گیری از چارچوب های استراتژی تجاری را مطالعه می کند. برای دست یابی به روشی کلی برای تجزیه و تحلیل و مدیریت جایگاه رقابتی یک سازمان از حیث اطلاعات، این روش ها تعدیل می شوند. اگرچه به نظر نمی رسد که مزیت رقابتی را بتوان تنها ثمره­ی سیستم­های اطلاعاتی یا تکنولوژی اطلاعات دانست، اما با وجود این بایستی تعیین نمود که رقبا از چه سیستم هایی اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی بهره گیری می کنند، چه سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی موجود می باشد، چگونه از این سیستم ها بهره گیری می­گردد و چه وقت بایستی آنها را عوض کرد. اهمیت مسائل انسانی در این فرایند، این مسئله را حتی مهم تر می کند: تعدیل و تغییر سیستم های فعالیت انسانی زمان می برد، و مدیریت فرایند نشر و گسترش تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان را ضروری می­سازد. سه توجه کلیدی را می توان برای طرفداری از فرایند نظارت بر مدیریت مزیت رقابتی حاصل از اطلاعات در یک سازمان مورد توجه قرار داد: تجزیه و تحلیل صنعتی یا بخشی[1]، یافتن جایگاه یابی سازمان در صنعت یا بخش، و تجزیه و تحلیل درونی[2] سازمان.

2-19تجزیه و تحلیل صنعتی یا بخشی

یک شرکت از حیث اطلاعاتی که بهره گیری می کند بایستی جایگاه خود را در یک صنعت یا بخش مشخص کند. پورترو میلر[3] (1985) برای ارزیابی این مسئله، چارچوبی را خلق کرده اند، اهمیت این تجزیه و تحلیل در آن می باشد که ارزش مدیریت اطلاعات برای یک صنعت می بایستی مورد ارزیابی قرار بگیرد. در آن دسته از شرکت هایی که از محتوای اطلاعات محصول و شدت اطلاعات زنجیره ارزش بالاتری برخوردارند، مزیت رقابتی حاصل از اطلاعات حیاتی تر می باشد.

1-Industry or secter analysis

2-Internal analysis

3-Millar

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد