متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستمهای اطلاعاتی

یک سیستم اطلاعاتی مدیریت نوعی سیستم اطلاعاتی موجود در سطح مدیریت یک سازمان می باشد که در وظایف برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری با فراهم آوردن گزارش های اختصار و ویژه، مدیران را یاری می رساند. نیازهای اطلاعاتی مدیران، بر حسب ماهیت کار و سطح سازمانی آنها و هدفی که دنبال می کنند، متفاوت می باشد. به گونه کلی، مدیران سطوح بالاتر، کمتر از مدیران سطوح پایین تر یا کارشناسان به جزئیات موضوع توجه و نظر دارند. به عبارت بهتر افق دید و توجه مدیران سطوح فوقانی نسبت به سازمان و مأموریت هایش به مراتب وسیع تر از مدیران سایر سطوح می باشد. بنا بر این، اطلاعاتی که در اختیار این دسته از مدیران قرار می گیرد، بایستی متناسب با چنین وسعت نظر و کل نگری باشد. از طرفی بایستی به وضوح معلوم گردد که چگونه سیستم های اطلاعات مدیریت جدید می تواند ساختار سازمانی و مسؤولیت های اجرایی را تغییر دهند و چگونه سیستم جدید   در شغل هر یک از کارکنان تأثیر خواهد گذاشت. مدیران اجرایی برنامه ای معین و مشخص در دست دارند اما مدیران عالی سازمان درگیر با مسائل و جایگاه های مبهم و نامطمئن هستند که ضروری می باشد سطح مدیریت از تکنولوژی اطلاعات مناسب بهره مند گردد.  ساختار سازمانی نیز بایستی به گونه ای طراحی گردد که اطلاعات مناسب و به موقع در اختیار مدیران قرار گیرد. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیمات  چنین نقشی را اعمال می کنند. نظام اداری فعلی به علت نارسایی ها و ابهامات موجود در سیستم ها، فرآیندها و رو شهای انجام کار، غیرمدون بودن روابط و رفتارها و غیر شفاف بودن عملیات و نیز تنوع و تعدد قوانین و مقررات سنتی و ناکارآمد حاکم، همچنین حاکمیت عادات و سلایق مجریان به گونه ای می باشد که ضرورت تدوین و بهبود فرآیندها و رو شهای انجام کار و اتوماسیون فعالیت ها و بهره گیری از
فن آوری های مناسب را اجتناب ناپذیر  می سازد( نکویی و دیگران،1387: 2).

    اگر تأثیر سیستم های اطلاعاتی را تامین اطلاعات مورد نیاز کاربران، بخصوص مدیران بدانیم، بایستی در نظر داشت که نیاز اطلاعاتی مدیران در سطوح مختلف متفاوت می باشد. به سخن دیگر، در طراحی سیستم های اطلاعاتی بایستی سطوح مختلف مدیران را در نظر داشته باشیم،

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید