متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش فرایندی می باشد که از طریق آن می توان درمورد ناشناخته ها به جستجو پرداخت وهدف از آن این می باشد که در مسیر یافتن حقیقت به افراد کمک کند .به بیانی دیگر، پژوهش را می توان کوشش هایی سازمان یاقته تلقی نمود که محقق را در روشن سازی حقیقت یک موضوع یاری می کند. به گونه کلی هر پژوهش در آغاز در پی طرح مشکل یا مساله ای طرح می گردد. مشکل و مساله ای که  سؤالاتی را در ذهن بر انگیخته و فرضیه هایی را به وجودمی آورد. بدین ترتیب پژوهشگر در پی آن بر می آید که با جمع آوری اطلاعات و تجریه و تحلیل آن به تأیید یا رد فرضیه های مطروح شده بپردازد .

در این فصل آغاز توضیحاتی در مورد روش پژوهش، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه مناسب و روش نمونه گیری داده شده می باشد و در ادامه نیز ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و روایی پرسشنامه، نحوه جمع‌آوری داده‌ها و روشهای آماری مورد بهره گیری تبیین داده شده می باشد.

3-1- روش پژوهش

پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی[1] می باشد. این تحقیقات با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فرآهم شده برای رفع نیازمندی ‌ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد (حافظ‌‌نیا، 1388). هدف از تحقیقات کاربردی، چاره‌اندیشی برای حل مسایل و معضلات اجرایی می باشد. نتایج تحقیقات کاربردی، بایستی قابل اجرا باشد .

از سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی (رابطی از نوع همبستگی) می باشد. در این تحقیقات، پژوهشگر ماهیت مسأله پژوهش را توصیف می کند . هدف پژوهشگر از انجام پژوهش توصیفی، توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و یا پدیده می باشد .این پژوهش، از آنجا که به تشریح و توصیف عینی، عوامل موثر بر اثربخشی دانش سازمانی می پردازد، از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی (غیر آزمایشی) می باشد. در این پژوهش روابط بین ابعاد و مؤلفه های الگوی مفهومی مطالعه می گردد. لذا می توان آن را از نوع همبستگی به حساب آورد. پژوهش حاضر از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه‌ای و میدانی (پیمایشی یا زمینه یاب) می باشد. به مقصود مطالعه ادبیات موضوعی و پیشینه‌ پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای (فیش برداری) صورت گرفت و در مرحله میدانی، به قصد جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، پرسشنامه تنظیم و اجرا گردید. سؤالات پژوهش، از نوع توصیفی می باشد. فرضیه‌ های پژوهش، رابطی از نوع وصفی می باشد و وضعیت موجود را مطالعه می کند. به شکل 3-1- توجه کنید.

Applied  1-

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد