سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی[1] و پایایی[2] پرسشنامه

برای آن‌که بتوان به نتایج اندازه‌گیری اطمینان نمود و به عبارت ساده ادعا نمود که داده‌های حاصل از اندازه‌گیری قابل اعتماد هستند، اندازه‌گیری بایستی دارای دو خصوصیت باشد: اعتبار و پایایی. در این قسمت به مطالعه روایی و پایایی پرسش­نامه بکار رفته شده در جمع­آوری اطلاعات پرداخته شده می باشد.

3-5-1- روایی

اعتبار یا روایی، معرف درجه‌ای می باشد که یک وسیله می‌تواند یک متغیر را بر اساس تعریف خاصی سنجش کند. سؤالی که در آزمون روایی مطرح می گردد این می باشد که آیا آن‌چه نظاره و ثبت می گردد یا مورد پرسش قرار می‌گیرد، واقعاً همان هدف اصلی و تعیین شده پژوهش می باشد یا نه؟  (اتسلندر، 1371) به بیانی دیگر مفهوم روایی یا اعتبار به این سؤال پاسخ می­دهد که ابزار اندازه­گیری تا چه حد خصیصه‌ی موردنظر را می‌سنجد. در این پژوهش روایی محتوا و روایی سازه  جهت سنجش روایی ابزار مورد بهره گیری قرار گرفت. روایی محتوا اطمینان می‌دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش‌های مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش در بردارد. روایی ظاهری یک شاخص حداقل برای روایی محتوا می باشد که در پژوهش حاضر بر اساس نظرات اساتید راهنما و مشاور و هم‌چنین تعدادی از خبرگان رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت (سکاران، 1385). روایی سازه یا ساخت اظهار می کند نتایج بدست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد با نظریه‌هایی که آزمون بر محور آن‌ها تدوین شده می باشد تناسب دارد (سکاران، 1385). به مقصود تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری می­گردد.تحلیل عاملی می‌تواند به دو صورت اکتشافی و تأییدی انجام گردد. این‌که کدام یک از این دو روش بایستی در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده‌ها می باشد. در تحلیل عاملی اکتشافی[3] پژوهش‌گر به دنبال مطالعه داده‌های تجربی به مقصود کشف و شناسایی شاخص‌ها و نیز روابط بین آن‌هاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می‌دهد. به اظهار دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آن‌که ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواند ساختارساز، مدل‌ساز یا فرضیه‌ساز باشد (هومن1387). تحلیل عاملی تأییدی[4] به واقع بسط تحلیل عاملی معمولی می باشد، که در آن فرضیه­های معینی درمورد ساختار بارهای عاملی و همبستگی­های متقابل بین متغیرها، مورد آزمون قرار می­گیرد. تحلیل عاملی تأییدی برای پژوهش حاضر توسط نرم‌افزار AMOS  انجام گردید. نتایج تحلیل عاملی مرحله اول و دوم نشان داد که وزن رگرسیونی متغییرها در پیش بینی تعدادی ابعاد و گویه ها در سطح اطمینان 95/0 دارای تفاوت معنا‌دار با صفر نیست. پس، تعدادی از ابعاد و گویه ها از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند. مبنای معناداری گویه‌ها و ابعاد این می باشد که سطح معناداری برای آن‌ها زیر 05/0 باشد. در فصل چهارم پژوهش، به تشریح نتایج تحلیل عاملی تأییدی انجام شده پرداخته خواهد گردید.

[1]. Validity

[2]. Reliability

[3]. Exploratory Factor Analysis

  1. Confirmatory Factor Analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد