متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

7 سیستم های اطلاعاتی به عنوان سیستم های اجتماعی

تغییر و تحولات کلی سیستم ها را می توان در کارهای برتالانفی[1] در دهه­های بیست و سی ، روی تئوری سیستم های باز و تئوری عمومی سیستم ها[2] دنبال نمود (برتالانفی، 1950)، که جزئیات آنها مجدداً در سال 1968 منتشر گردید (برتالانفی، 1968). این تفکر کاربرد مستقیمی در مطالعه سیستم های اطلاعاتی دارد.

 

2-8 سیستم های اجتماعی[3]

اگر قرار باشد که سیستم­های اطلاعاتی را سیستم­های اجتماعی بدانیم، چه نوع سیستم اجتماعی خواهند بود؟ بسیاری از نظریه­پردازان سیستم های اطلاعاتی، طبقه بندی ارائه شده توسط بارل[4] و مورگن[5] را (جدول 2.3) بهترین و قابل بهره گیری ترین طبقه­بندی تئوری اجتماعی برای حوزه­ی سیستم های اطلاعاتی می دانند.

جدول 2.3چهار الگو برای تجزیه و تحلیل تئوری اجتماعی

جامعه شناسی تغییر بنیادی[6] (رادیکال)

جامعه شناسی تغییر تدریجی (نظم)[7]

منبع:(بارل و مورگن[8]،1979: 22)

طبق نظر بارل و مورگن (1979)، تمام تئوری های اجتماعی را می توان درون شبکه تقسیم و
طبقه بندی نمود و تمام تئوری های اجتماعی را می توان در زمره­ی یکی از این چهار نوع قرار داد: کارکردگرا، تفسیرگرا، بشر گرای بنیادی و ساختارگرای بنیادی. این طبقه بندی بر اساس اندازه ذهنی یا عینی بودن و برحسب اندازه بنیادی یا تدریجی بودن آنها صورت می پذیرد. در فصل سوم بیشتر درمورد این مسائل صحبت خواهیم نمود، اما به گونه کلی می­توان آن را مشابه بحث روش های انسانی یا تکنولوژیک در سیستم های اطلاعاتی دانست. یک توجه تکنولوژیک محض را می­توان به صورت یک واقعیت بیرونی درک نمود و
بر اساس آن یک سری مشخصات را تدوین نمود: یک سری مشخصات عینی و ثابت برای واقعیتی ثابت. پیش روی، توجه انسانی واقعیت را به عنوان محصولی از شعور و درک فردی می داند: دیدگاهی که معتقد می باشد بدون ناظر انسانی واقعیتی وجود ندارد. بارل و مورگن جامعه شناسی تغییر تدریجی را تأکیدی می دانستند بر دیدگاهی اجتماعی که بر حفظ وضعیت موجود اصرار می­ورزد، در حالی که جامعه شناسی تغییر بنیادی به دنبال رهایی بشر از ساختارهایی می باشد که مانع رشد و توسعه او می گردد (بارل و مورگن، 17:1979).

3-Bertalanffy

4-General System Theory (GST)

1-Social systems

2-Burrell

3-Morgan

4-The sociology of radical change

9-The sociology of regulation

[8]-Burrell and Morgan

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد