تکه هایی از این پایان نامه :

محوشدگی سریع یا کند

اصطلاح محوشدگی سریع[1] یا کند [2]مربوط به نرخی می باشد که اندازه و فاز سیگنال توسط کانال تغییر می­کند. همدوسی زمانی معیاری می باشد برای حداقل زمان لازم، تا تغییر اندازه کانال نسبت به حالت قبلی خود نا­همبسته گردد. به اظهار دیگر حداکثر زمان لازم برای اینکه اندازه فعلی پاسخ ضربه کانال به مقدار قبلش وابسته باشد همدوسی زمانی نامیده می­گردد. محوشدگی کند زمانی به وجود می­آید که همدوسی زمانی کانال از تاخیر کانال بیشتر باشد. در این شرایط اندازه و فاز تغییریافته‌ی کانال در هر بازه زمانی مورد بهره گیری[3] را می­توان ثابت فرض نمود. محوشدگی کند می­تواند متأثر از اثر سایه[4] باشد که در آن یک مانع بزرگ مانند تپه یا ساختمان بزرگ، مانع دریافت سیگنال ارسالی اصلی در گیرنده باشد. تغییرات اندازه در حالت سایه را معمولاً با توزیع لگ­ نرمال با انحراف معیار لگاریتم تضعیف مسیر، نمایش می­دهند. زمانی که همدوسی کانال از تاخیر کانال کمتر باشد؛ محوشدگی سریع به وجود می­آید. در این حالت در بازه زمانی یک سمبل نیز شرایط کانال ثابت نخواهد ماند و تغییر خواهد نمود. با در نظر داشتن اینکه فرکانس حامل سیگنال تغییر می­کند، اندازه دامنه تفاوت خواهد نمود. پهنای باند همدوسی، فاصله فرکانسی بین دو سیگنال را که محوشدگی ناهمبسته­ای را تجربه می­کنند؛ نشان می­دهد. یکی از مزیت­های محوشدگی سریع این می باشد که با در نظر داشتن تغییرات زیاد کانال در دوره تناوب سمبل، گیرنده می­تواند از مزایای دایورسیتی زمانی بهره گیری کند تا احتمال خطای سیستم را کاهش دهد و خود را در برابر محوشدگی‌های عمیق ایمن­تر نماید. پارامتر همدوسی زمانی را می­توان براساس گستردگی داپلر (که متأثر از حرکت اجسام در کانال می باشد) محاسبه نمود. در حالت کلی همدوسی زمانی را می­توان براساس ارتباط­ی تقریبی زیر محاسبه نمود.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word