شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

– نحوه به کارگیری الگوریتم فاخته به مقصود انتخاب ویژگی

در یک مجموعه داده با  ویژگی،  حالت مختلف برای انتخاب  ویژگی وجود دارند که می­توانند به عنوان زیرمجموعـه برگزیـده انتخـاب شوند. از طرفی فرآیند انتخاب یک ویژگی و انتخاب مقدار ضریب متناظر، بایستی باهم صورت گیرد. از این رو حل این مسئله به یک مسئله بهینه­سازی منجر می­گردد. الگوریتم تکاملی فاخته طی روش­ جستجوی سراسری، کل فضای ویژگی را با هم در نظر گرفته و در هر تکرار تعدادی زیر مجموعه ویژگی با ضرایب وزن­دار تولید کرده و در اختیار تابع ارزیابی قرار می­دهد. در صورتی که شرط توقف برآورده گردد، الگوریتم ویژگی­های استخراجی را به واحد طبقه­بندی­کننده می­دهد.

در این پایان­نامه در کانال AWGN، ترکیب خطی 3 ویژگی به عنوان ویژگی نهایی انتخاب می­گردد. براین اساس مکان هر فاخته، یک بردار 6 بعدی به­صورت  می باشد که در آن سه بعد اول جهت نمایش اندیس ویژگی انتخابی از فضای ویژگی و سه بعد بعدی ضرایب وزن­دار متناظر می باشد. شکل 3-2 نمایشی از سیستم استخراج ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی فاخته را نشان می­دهد. در این پایان­نامه مجموع تمام ویژگی­های آماری برابر با 26 ویژگی و فضای جست و جوی بردار وزن، در کانال AWGN برابر با  و در کانال محوشونده برابر با در نظر گرفته گردید. تابع هدف بهینه سازی به­صورت ارتباط زیر در نظر گرفته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word