شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     دیباچه

در الکترونیک، مقاومت منفی که بعضی مواقع رسانایی منفی نیز نامیده می­گردد، از ویژگی بعضی از مدار­های الکترونیک و قطعه­هایی می باشد که افزایش ولتاژ در طول دوسر پایانه سامانه منجر به­کاهش جریان عبوری از آن می­گردد. این ویژگی در تضاد با مقاومت­های رایج می باشد که از قانون اهم پیروی می­کنند و افزایش ولتاژ منجر به­افزایش متناظر جریان در آن­ها می­گردد و مقاومت مثبت نامیده می­شوند. در این فصل به­مطالعه رسانایی تفاضلی منفی می­پردازیم و با حل معادله­بولتزمن، معادله جریان-ولتاژ نانولوله­های کربنی با بایاس همزمان AC و  DCرا به­دست می­آوریم و به­تحلیل فیزیکی شکل­های به­دست­آمده از آن می­پردازیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word