تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مروری بر مدولاسیون‌های دیجیتال

مدولاسیون دیجیتال به عنوان حرکت نوید بخشی برای ارسال مقاوم در برابر کانال شناخته شده می باشد. در مخابرات دیجیتال عموما انواع مدولاسیون MFSK، MASK و MPSK و مدولاسیون MQAM بهره گیری می­گردد. نوع مدولاسیون وابسته به تغییر فرکانس پیغام، دامنه پیغام و فاز پیغام می باشد. در سیستم­های جدید ارتباطی، بیشتر این مدولاسیون‌های دیجیتال به صورت M تایی[1]، بهره گیری می شوند]6[. برای یک مدولاسیون M تایی، k بیت در کنار هم قرار می‌گیرند( ) و یک سمبل را تشکیل می‌دهند. (شکل موج عمومی این مدولاسیون‌ها در پیوست آمده می باشد). در شکل 2-1، چیدمان بعضی از این سیگنال ها نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word