تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-     پیشنهادها

به­عنوان پیشنهادی برای کارهای آینده می­توان تاثیر طول و یا انحنای نانولوله­های کربنی را در جریان عبوری از نانولوله­های کربنی برحسب میدان DC اعمالی و همچنین وجود نوسان­های بلاخ را در چنین ساختارهایی مطالعه نمود.

ساختار موج­بر هم­صفحه به­کار رفته برای تطبیق امپدانس صرفا با بایاسAC  می باشد و هدف از به­کارگیری آن در این پایان­نامه مطالعه تطبیق امپدانس بوده می باشد. اما می­توان به­عنوان پیشنهادی برای کارهای آینده، ساختاری مشابه را با بایاس همزمانAC  و DC در نظر گرفت و به­مطالعه تقویت سیگنال AC خروجی در آن پرداخت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word