تکه هایی از این پایان نامه :

سیگنال های تصادفی[1]

در بسیاری از کاربردها، ‌سیگنال دریافتی، ذاتاً دارای توزیع تصادفی بوده و یا خود سیگنال ثابت می باشد و پس از انتقال از کانال و سیستم های واسطه با یک سیگنال تصادفی جمع می گردد. در چنین مواردی
نمی توان از فیلتر وفقی[2]برای آشکارسازی بهره گیری نمود. بسته به نوع کاربرد سیگنال تصادفی ازمدل های مختلفی برای شبیه سازی آن بهره گیری می گردد. اما معمولاً فرض بر این می باشد که نمونه های دریافتی از سیگنال دارای تابع توزیع احتمال[3] گوسی با میانگین صفر می باشد. این فرض به اندازه قابل توجهی در بسیاری از کاربردها قابل قبول می باشد. زیرا سیگنال ارسالی از ترکیب تعداد بسیار زیادی منابع تصادفی مستقل از هم حاصل می گردد. تنها محدودیت اعمال شده توسط این فرض، گوسی بودن تابع توزیع سیگنال می باشد. گشتاور دوم سیگنال های گوسی برای اظهار خصوصیت تابع توزیع احتمال کافی بوده و سایرگشتاورهای بعدی آن یا صفر بوده و یا از روی گشتاور دوم[4] قابل محاسبه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word