تکه هایی از این پایان نامه :

عناصر شیفت‌دهنده فاز پهن‌باند[1]

دو نوع عنصر آرایه انعکاسی که توانایی خود را برای دستیابی به منحنی فاز صاف نشان داده‌اند، و در نتیجه پهنای باند عنصر را بهبود می‌دهند، در این بخش مورد مطالعه قرار می‌گیرند. اولین عنصر تغییردهنده فاز بر اساس رویه‌های با استاب‌های تزویج روزنه‌ای می باشد [46 – 50]، که می‌تواند طوری طراحی گردد که تغییرات فاز بر حسب طول استاب در یک باند فرکانس داده شده خطی باشد. عنصر آرایه انعکاسی دوم شامل دو رویه با اندازه متفاوت انباشته[2] می باشد و اجازه می‌دهد تا منحنی فاز صاف در محدوده بزرگتر از 360 درجه داشته باشیم [51 – 53]. هر دو عنصر آرایه انعکاسی پهنای باندی بزرگتر از 10درصد ایجاد می‌کنند. در نهایت، انواع دیگر عناصر آرایه انعکاسی پیشنهاد شده برای بهبود پهنای باند مطالعه می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word