تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه ­گیری

با بهره گیری از معادله­های شبه­کلاسیک انتقالی بولتزمن توانستیم چگالی جریان الکتریکی و رسانایی تفاضلی در نانولوله کربنی از نوع مبلی و زیگزاگ را با اعمال همزمان میدان DC و AC که به­صورت موازی در طول محور نانولوله کربنی اعمال می­شوند به­دست آوریم. با تحلیل انجام­شده برروی چگالی جریان پیش روی مشخصه میدان الکتریکی، پیک­های مرتبط با فوتون، غلبه بر ناپایداری جریان ایجادشده توسط رسانایی تفاضلی DC منفی و پس احتمال داشتن بهره تراهرتز در دمای اتاق بدون ناپایداری­های الکتریکی را در این بخش مطالعه کردیم [8].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word