عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

  نتیجه­ گیری

در این بخش با بهره گیری از معادله بولتزمن و با بهره­گیری از تقریب­هایی که در فصل دوم اظهار گردید توانستیم جریان عبوری از نانولوله­های کربنی را برحسب میدانDC  اعمالی به دو سر نانولوله کربنی به­دست آوریم. همان­گونه که در شکل­ها نظاره گردید با کاهش  به 1/0، اُفت جریان کاملا از بین رفت و رسانایی تفاضلی مثبت گردید، اما با افزایش دادن بسامد زاویه­ای شاهد اُفت جریان بودیم و توانستیم نواحی با رسانایی تفاضلی منفی را نظاره کنیم. با در نظر داشتن­شکل­های به­دست آمده برای نانولوله­های کربنی با ضریب مشخصه­های مختلف به­این نتیجه رسیدیم که با افزایش ضریب مشخصه که اظهار­گر شعاع نانولوله کربنی نیز می باشد، دامنه جریان عبوری افزایش پیدا خواهد نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word