عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     دیباچه

در ابتدای پایان­نامه به­مطالعه شباهت تقویت­کننده لوله­ای موج رونده و نانولوله کربنی پرداختیم و علت تقویت درون ساختار مارپیچی تقویت­کننده لوله­ای موج رونده را برابری سرعت فاز موج و سرعت گروه الکترون­ها اظهار کردیم. اما تنها زمانی­که سرعت فاز امواج الکترومغناطیسی در درون نانولوله کربنی (بایاس AC) و سرعت گروه الکترون­هایی که در درون نانولوله کربنی (بایاس DC) در حال حرکت هستند برابر شوند، علت تقویت مشابه با ساختار تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده خواهد بود. با­در نظر داشتن­نتایج به­دست آمده در کارهای پیشین، تقویت در نقاط دیگری نیز نظاره ­گردید، که این برابری سرعت وجود نداشته می باشد [1]. پس علت فیزیکی دیگری برای تقویت در چنین شرایطی بایستی وجود داشته باشد، علت فیزیکی رسانایی تفاضلی منفی و تقویت در نانولوله­های کربنی، نوسان­هایِ بلاخ می باشد که در فصل نخست تعریف شده می باشد [1]. در این بخش به­شبیه­سازی عملکرد نانولوله کربنی با بایاس DC و AC پرداخته و رسانایی تفاضلی منفی را نشان خواهیم داد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word