تکه هایی از این پایان نامه :

1-2-2- سطوح فرکانس گزین

سطوح فرکانس گزین[1] از اوایل دهه 1960 به شدت مورد مطالعه قرار گرفت، اگرچه در سال 1919 مارکونی چنین ساختارهای متناوبی را به ثبت رسانده بود. در واقع سطوح فرکانس گزین (FSSها) بیش از چهار دهه موضوع تحقیقات برای کاربردهای گسترده‌شان مثل مایکروویو فضایی و فیلترهای نوری شده‌اند. سطوح فرکانس گزین معمولاً از رویه‌های فلزی قرارگرفته بصورت پریودیک با هندسه دلخواه و یا هندسه مکملش بصورت عناصر روزنه‌ای مشابه با رویه‌ها درون یک صفحه فلزی ساخته شده می باشد. این سطوح در همسایگی تشدیدهای عناصر برای رویه‌ها و روزنه‌ها به ترتیب بازتاب و یا انتقال کاملی را از خود نشان می‌دهند. مهمترین گام در فرایند طراحی سطوح فرکانس گزین مطلوب، انتخاب مناسب عناصر تشکیل‌دهنده آرایه و تعیین مناسب دوره تناوب ساختار می باشد. نوع و هندسه عنصر، پارامترهای زیرلایه، وجود یا عدم وجود رولایه‌ها، و فاصله بین عناصر، کل پاسخ فرکانسی ساختار از قبیل پهنای باند، تابع انتقال، و وابستگی آن به زاویه تابش و قطبش موج  الکترومغناطیس تابشی را تعیین می کند.

[1] Frequency selective surface

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word