شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

تکه هایی از این پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

فصل 1- مقدمه.. 2

1-1- اسکرمبلر چیست و چرا از آن بهره گیری می کنیم؟ 2

1-2- مزایای بهره گیری از اسکرمبلینگ قبل از ارسال داده 3

1-3- دنباله‌های شبه تصادفی.. 4

1-4- معیارهای اندازه تصادفی بودن یک دنباله. 5

فصل 2- تئوری عملکرد شیفت‌رجیسترهای خطی با پسخورد. 8

2-1- ترکیب و ساختار شیفت رجیسترها 8

2-2- سنتز الگوریتم LFSR. 11

2-3- نمایش کلاسیک دنباله های LFSR. 18

2-4- شبیه‌سازی و نتایج مربوط به اجرای الگوریتم برلکمپ-مسی بر روی دنباله خروجی LFSR. 21

فصل 3- شناسایی پارامترهای اسکرمبلرهای خطی… 25

3-1- تشخیص پارامترهای اسکرمبلر با بهره گیری از دنباله متن ورودی x(t) 28

3-2- تشخیص پارامترهای اسکرمبلرجمعی فقط با بهره گیری از بایاس متن ورودی.. 29

3-3- تشخیص پارامترهای اسکرمبلرضربی فقط با بهره گیری از بایاس متن ورودی.. 39

3-4- الگوریتم کلوزیو اصلاح شده 42

3-5- نتایج شبیه‌سازی الگوریتم کلوزیو روی اسکرمبلرهای ضربی و جمعی.. 50

فصل 4- شناسایی پارامترهای اسکرمبلر در حضور نویز کانال.. 54

4-1- تشخیص اسکرمبلر زمانی‌که نویز به صورت بیت‌های تغییریافته باشد. 54

4-2- شناسایی اسکرمبلر زمانی‌که درج بیت به صورت نویز در دنباله رخ دهد. 59

3-3- نتایج شبیه‌سازی شناسایی چندجمله‌ای اسکرمبلرها در حضور نویز کانال.. 65

فصل 5- شناسایی پارامترهای اسکرمبلر با بهره گیری از کلمه دوگان انکدر کانال.. 68

5-1- محاسبه بایاس بعد از کدینگ کانال.. 69

5-2- بازسازی چندجمله‌ای فیدبک اسکرمبلر بعد از عبور از کدینگ کانال.. 71

5-3- نتایج مربوط به شناسایی اسکرمبلر قرار گرفته پس از انکدر بلوکی.. 79

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………..89

منابع……………………………………………………………………………………………………………………91

چکیده و عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………93

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word